ALGEMENE VOORWAARDEN

---

Ondernemingsgegevens

Deze Algemene Voorwaarden gaan uit van: 

Memo aan Mezelf - Elise Vertriest 

Brandstraat 55 8755 Ruiselede België

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0557.967.853

E-mailadres: info@memoaanmezelf.be

Website: www.memoaanmezelf.be 

Telefoonnummer: +32 (0)484 27 38 76

Bankgegevens: BE42 7340 6283 1454

---
ALGEMEEN

Deze website wordt geëxploiteerd door Elise Vertriest. De begrippen "dienstverlener", "ik", "mij" en "mijn" verwijzen naar Elise Vertriest. Elise Vertriest biedt deze website, www.memoaanmezelf.be (hierna de "site" of "website"), en alle informatie, hulpmiddelen en diensten die je via deze website ter beschikking worden gesteld, aan jou, de gebruiker (hierna "gebruiker", "je" of "jij"), aan op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle hierin opgenomen voorwaarden, beleidslijnen en kennisgevingen.

Door deze site te bezoeken en/of iets van mij te kopen, maak je gebruik van mijn product of dienstverlening (hierna "dienst", "diensten", "product", "producten" of "aanbod") en ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden" of "Voorwaarden") genoemd, met inbegrip van bijkomende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hierna wordt verwezen of waarnaar hierna een koppeling wordt geplaatst. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de site, waaronder gebruikers die de site bezoeken, leveranciers, klanten, handelaren en/of personen die content bijdragen.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je mijn website bezoekt of gebruikt. Als je delen van de site bezoekt of gebruikt, ga je ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden voor jou verbindend zijn. Als je niet akkoord gaat met alle bepalingen van deze overeenkomst, mag je de website niet bezoeken en geen enkele Dienst gebruiken. Voor zover deze Algemene Voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op al mijn offertes, aanbiedingen, diensten en producten.

De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op nieuwe functies of tools die aan de huidige dienst kunnen worden toegevoegd. De geldende versie van de Algemene Voorwaarden is steeds te vinden op deze pagina. Ik behoud mij het recht voor de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen te publiceren op mijn website. Je bent er zelf verantwoordelijk voor deze pagina regelmatig te raadplegen om na te gaan of er iets gewijzigd is. Als je de website blijft gebruiken nadat ik wijzigingen heb gepubliceerd, betekent dit dat je deze wijzigingen aanvaardt.
Mijn website wordt gehost door JouwWeb B.V. Zij voorzien mij van het online handelsplatform waarmee ik mijn producten en diensten aan je kan verkopen.

ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

Ik, als dienstverlener, behoud mij het recht voor mijn dienstverlening om wat voor reden ook en op welk moment ook te weigeren aan wie dan ook.

Jij, als klant, erkent dat je content (met uitzondering van creditcardgegevens) zonder versleuteling doorgestuurd kan worden en dat er daarbij sprake kan zijn van (a) verzending over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen aan de gegevens om te voldoen aan de technische vereisten die worden gesteld door aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardgegevens wordt altijd versleuteld wanneer zij via netwerken worden doorgestuurd.

Jij, als klant, stemt ermee in geen enkel deel van de diensten, het gebruik van de diensten of toegang tot de diensten of element op de website waarmee de diensten worden verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De koppen in deze overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld om het je gemakkelijk te maken en doen geen afbreuk aan deze Voorwaarden, noch zijn ze op andere wijze van invloed hierop.

Jij, als klant, gaat er expliciet mee akkoord dat voor het bestelproces, de Algemene Voorwaarden en eventuele andere communicatie Nederlands wordt gebruikt. Je zal de toepassing van de Algemene Voorwaarden niet kunnen betwisten omdat deze niet in jouw moedertaal of enige andere taal waren.

ARTIKEL 2 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Ik, als dienstverlener, ben niet verantwoordelijk indien informatie op de site onjuist, onvolledig of achterhaald is. Het materiaal op de site wordt uitsluitend als algemene informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor beslissingen, zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, volledigere of recentere informatiebronnen. Als je vertrouwt op het materiaal op de site, doe je dat op eigen risico.

De site kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn naar hun aard niet actueel en worden enkel als referentie meegedeeld. Ik behoud mij het recht voor de inhoud van de site op elk moment te wijzigen, maar ik ben er niet toe verplicht informatie op onze site bij te werken. Jij, als klant, stemt ermee in dat je er verantwoordelijk voor bent wijzigingen van onze site na te gaan.

ARTIKEL 3 - PRODUCTEN OF DIENSTEN 

Ik, als dienstverlener, doe steeds een aanbod via mijn website, via e-mail of sociale media. De prijzen zijn vaste prijzen, uitgedrukt in EURO. De gehanteerde tarieven zijn steeds inclusief BTW, tenzij anders wordt aangegeven. Mijn aanbod is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling bij mij als dienstverlener. Een aanbod is desgevallend slechts geldig ten aanzien jou, als klant, tot de persoon/personen tot wie het aanbod gericht is. Een aanbod heeft een geldigheidsduur zoals wordt afgesproken, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van veertien (14) kalenderdagen na datum van het uitsturen van het aanbod. Ik, als dienstverlener, behoud mij van het recht om fouten in het aanbod recht te zetten of het aanbod in te trekken. Het aanbod bevat enkel de bestelling erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk of ander werk als gevolg van wijziging van de bestelling. Iedere bestelling is bindend. De overeenkomst tussen jij als klant en ik als dienstverlener wordt gesloten op het moment dat ik een bestelbevestiging bezorg van jouw bestelling (al dan niet door middel van automatische bevestigingse-mail). In ieder geval behoud ik, als dienstverlener, het eigendomsrecht op de verkochte diensten en/of producten tot wanneer zij volledig betaald zijn.

Ik doe er alles aan de kleuren en afbeeldingen van mijn producten op de website zo accuraat mogelijk weer te geven. Ik kan echter niet garanderen dat het beeldscherm van je computer alle kleuren juist weergeeft. Ik, als dienstverlener, behoud mij het recht voor de verkoop van mijn producten of diensten te beperken tot bepaalde personen, regio's of rechtsgebieden, zonder daartoe echter verplicht te zijn. Ik kan dit recht per geval uitoefenen. Ik behoud mij het recht voor de hoeveelheid van de producten of diensten die ik aanbied, te beperken. Alle beschrijvingen en prijzen van diensten en producten kunnen door mij te allen tijde en naar eigen inzicht worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving. De prijs die van toepassing was op het moment dat jij, als klant, de dienst hebt aanvaard, m.a.w. hebt aangekocht, is de geldende prijs. Ik, als dienstverlener, behoud mij het recht voor een product op welk moment ook niet meer aan te bieden. Een aanbod op deze site voor een product of dienst is ongeldig waar een dergelijk aanbod verboden is. 

Ik, als dienstverlener, garandeer niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die jij, als klant, aankoopt of verkrijgt, zal voldoen aan je verwachtingen of dat fouten in de dienst zullen worden verholpen.

ARTIKEL 4 - FACTURATIE, BETALING EN LEVERING

Ik, als dienstverlener, behoud mij het recht voor bestellingen die jij, als klant, bij mij plaatst, te weigeren. Aankopen kunnen door mij naar eigen inzicht worden beperkt of geannuleerd, per persoon, per huishouden of per bestelling. Deze beperkingen kunnen ook worden opgelegd voor bestellingen door of via hetzelfde klantaccount of dezelfde creditcard, en/of bestellingen met hetzelfde factuuradres en/of bezorgadres. Indien ik, als dienstverlener, een bestelling wijzig of annuleer, kan ik je daarvan op de hoogte stellen met gebruik van het e-mailadres en/of het factuuradres of telefoonnummer dat je hebt verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. Ik, als dienstverlener, behoud mij het recht voor bestellingen te beperken of te weigeren die naar mijn mening zijn geplaatst door handelaren, wederverkopers of distributeurs. Jij, als klant, stemt ermee in bij elke aankoop actuele, volledige en juiste aankoop- en accountgegevens te verstrekken. Jij, als klant, stemt ermee in je accountgegevens en andere gegevens, waaronder je e-mailadres en de nummers en vervaldatums van je creditcards, steeds onmiddellijk bij te werken, zodat ik je transacties kan uitvoeren en indien nodig contact met je kan opnemen.

Bij aankoop van een dienst op mijn website, zal jij, als klant, het gehele bedrag online betalen via de gegeven opties op mijn website. Bij aankoop van een dienst op factuur zal jij, als klant, een factuur ontvangen, die binnen de veertien (14) dagen en uiterlijk voor aanvang van de dienst dient betaald te worden. Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de veertien (14) dagen na factuurdatum en met de vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien ik, als dienstverlener, geen (tijdige) betwisting ontvang binnen voorvermelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door jou als klant.

Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en ben jij, als klant ,vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 8% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 8% met een minimum van vijventwintig (25,00) euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Bij het bestellen van diensten, tenzij anders vermeld, worden geen bestel- en/of leveringskosten aangerekend. Na betaling ontvang jij, als klant, een bewijs van verzending (al dan niet door middel van automatische bevestigingse-mail), dit bewijs van verzending staat gelijk aan jouw persoonlijk toegangsticket om deel te nemen aan de betreffende dienst. 

ARTIKEL 5 - ANNULATIEREGELING EN ONTBINDING OVEREENKOMST

De aangekochte diensten of producten kennen een uitvoeringsdatum en/of looptijd zoals vermeld bij de aankoop. Na aanvaarding van de de door jouw gekozen bestelling, ga jij, als klant, ermee akkoord dat de gehele bestelling dient te worden betaald, ook wanneer jij, als klant, tot annulering wenst over te gaan. Wanneer jij, als klant, ervoor opteert om de dienst te annuleren, kan je beroep doen op het Herroepingsrecht (zie artikel 6). Een terugbetaling is enkel mogelijk als er wordt voldaan aan de voorwaarden vermeld in artikel 6 - Herroepingsrecht. Ziekte of ongeval van jou, als klant, of de einddeelnemer wordt niet aanschouwd als overmacht. Ik, als dienstverlener, bied wel de mogelijkheid om een andere persoon aan de dienst te laten deelnemen, waarvan jij, als klant, mij ogenblikkelijk van op de hoogte dient te brengen. 

Ik, als dienstverlener, behoud mij het recht voor een minimaal aantal deelnemers te bepalen om een bepaalde dienst te laten doorgaan. Indien dit impact zou hebben op jouw deelname aan een dienst en de dienst hierdoor aldus verplaatst of geannuleerd moet worden, zal jij, als klant, hier uiteraard op de hoogte van worden gebracht. Verder kan ook de locatie van een dienst door mij worden gewijzigd naar een nieuwe locatie binnen de vijf (5) kilometer van de oorspronkelijk vastgelegde locatie. 

Ik, als dienstverlener, behoud mij het recht voor jou, als klant, de toegang tot een dienst te weigeren of een plaats niet te reserveren tot ik de volledige betaling voor de desbetreffende dienst hebt ontvangen.

Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht tot zij door jou, als klant, of door mij, als dienstverlener, worden opgezegd. Je kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde opzeggen door mij te laten weten dat je mijn diensten niet langer wilt gebruiken, of door mijn website niet langer te bezoeken. Indien ik, als dienstverlener, geheel naar eigen inzicht meen of vermoed dat jij, als klant, een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet bent nagekomen, kan ik deze overeenkomst te allen tijde, zonder kennisgeving beëindigen en zonder verplichting tot schadevergoeding en blijf je aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging. Daarnaast kan ik je ook de toegang weigeren tot mijn diensten (of tot een deel daarvan).

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

Wanneer de overeenkomst tussen mij, als dienstverlener, en jij, als klant, een overeenkomst op afstand met jou als consument betreft, zijnde een overeenkomst die tussen ondernemer en consument wordt gesloten in kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand of buiten de verkoopsruimte wordt afgesloten, heb jij als klant-consument het recht om de bestelling zonder boeten of zonder opgave van reden te herroepen. Alle feedback wordt wel steeds gewaardeerd.

Jij, als klant, hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten of diensten te ontbinden. De termijn van veertien (14) dagen gaat in op de dag nadat jij, als klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail (al dan niet door middel van automatische bevestigingse-mail) hebt ontvangen. 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing:

- de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van jou, als klant, en mits jij, als klant, erkend dat je hiermee jouw herroepingsrecht verliest;

- dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van jou als klant, en mits jij als klant erkend dat je hiermee jouw herroepingsrecht verliest zodra ik, als dienstverlener, de overeenkomst volledig heb uitgevoerd. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je, als klant, mij, als dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan jij, als klant, gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, dat je hier kan downloaden. Deze mededeling moet mij, als
dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als klant, jouw mededeling betreffende de uitoefening van je herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Jij, als klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar mij, als dienstverlener. Jij, als klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn ten laste van jou, als klant. Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is,
behoud ik, als dienstverlener, mij het recht voor om jou, als klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien jij, als klant, de overeenkomst herroept, zal ik, als dienstverlener alle tot op dat moment van jou, als klant, ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als klant terugbetalen binnen maximum veertien (14) kalenderdagen nadat ik op de hoogte ben gesteld van de beslissing van jou, als klant, om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan ik, als dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat ik alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij, als klant, hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Ik, als dienstverlener, betaal jou, als klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien ik, als dienstverlener, de uitoefening van het herroepingsrecht weiger, zal ik jou, als klant, daar schriftelijk van op de hoogte brengen en desgevallend zullen de producten op kosten van jou, als klant, opnieuw geleverd worden.

ARTIKEL 7 - KOPPELINGEN VAN DERDEN

Bepaalde content, producten en diensten die via mijn dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Koppelingen van derden op deze site kunnen je doorsturen naar externe websites waar ik geen enkele band hebben. Ik, als dienstverlener, ben er niet toe gehouden de content of nauwkeurigheid te onderzoeken of te beoordelen, en ik geef geen garanties en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materialen of websites van derden of andere materialen, producten of diensten van externe partijen.

Ik, als dienstverlener, ben niet aansprakelijk voor schade of nadeel betreffende de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, hulpmiddelen of content of andere transacties, die verband houden met derden. Ook niet wanneer ik, als dienstverlener, deze derde partijen heb voorgedragen. Bestudeer de beleidslijnen en praktijken van de externe partij zorgvuldig voor jij, als klant, een transactie met hen aangaat. Klachten, vorderingen, problemen of vragen over producten van externe partijen moeten worden doorgestuurd naar die externe partij.

ARTIKEL 8 - REACTIES, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS

Als je op mijn verzoek iets instuurt (bijvoorbeeld in het kader van een wedstrijd of review) of uit eigen beweging creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, ongeacht of dit online, via e-mail, via gewone post of op een andere manier gebeurt (samen "reacties" genoemd), zal ik, als dienstverlener, steeds aan jou, als klant, schriftelijke toestemming vragen voorafgaand deze te bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins te gebruiken. Ik, als dienstverlener, ben er echter niet toe verplicht een vergoeding te betalen voor welke reactie dan ook of welke reactie dan ook te beantwoorden.

Zonder dat ik, als dienstverlener, daartoe verplicht ben, kan ik overgaan tot het controleren, bewerken of verwijderen van content waarvan ik naar eigen inzicht vind dat die onrechtmatig, beledigend, bedreigend, kwaadsprekend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins afkeurenswaardig is of inbreuk maakt op deze Algemene Voorwaarden of op de intellectuele eigendomsrechten van enige partij. Jij, als klant, gaat ermee akkoord geen reacties te plaatsen die afbreuk doen aan de rechten van derden, waaronder auteursrechten, merkrechten, het recht op privacy, persoonlijkheidsrechten of andere subjectieve of vermogensrechten. Jij, als klant gaat er verder mee akkoord geen reacties te plaatsen die lasterlijk of anderszins onrechtmatig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of die computervirussen of andere malware bevatten die de werking van de dienst of enige gerelateerde website kunnen aantasten. Jij, als klant, mag geen valse e-mailadressen gebruiken of je voordoen als iemand anders, of mij, als dienstverlener, of externe partijen anderszins misleiden wat betreft de bron van enige reactie. Jij, als klant, bent zelf als enige verantwoordelijk voor alle reacties die je plaatst en voor de nauwkeurigheid ervan. Ik, als dienstverlener, aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor reacties die door jou, als klant, of enige externe partij worden geplaatst.

ARTIKEL 9 - PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

Door het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden, verklaar jij je, als klant, akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform mijn Privacybeleid. Deze Algemene Voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met het Privacybeleid. Lees het Privacybeleid hier of kan je consulteren op de homepage van deze website. Het Privacybeleid kan ook steeds op verzoek worden bekomen. Door het aanmaken van een account, aanvaard jij, als klant, zonder voorbehoud deze Algemene Voorwaarden. Daarnaast moet ik, als dienstverlener, voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens
verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in het Privacybeleid. In het kader van de diensten die ik, als dienstverlener, verricht, verwerk ik als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als klant, opgeeft. De
contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van mijn klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als klant, naar behoren uit te voeren.

Tijdens de uitvoering van diensten kunnen niet-gerichte foto's en/of video's worden (op)genomen. Welke ik, als dienstverlener, kan gebruiken voor promotionele doeleinden zoals publicatie op mijn website of social media-kanalen. Door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden ga jij, als klant, hiermee uitdrukkelijk akkoord. Dit akkoord kan evenwel op ieder moment worden ingetrokken.

ARTIKEL 10 - KLACHTEN
Jij, als klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de zeven (7) dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan mij, als dienstverlener. Dit kan via email naar info@memoaanmezelf.be of via brief naar Elise Vertriest Brandstraat 55 8755 Ruiselede. Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt jou, als klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Jij, als klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze
link.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Het is mogelijk dat op mijn site of in mijn diensten typefouten, onnauwkeurigheden of weglatingen voorkomen die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten en beschikbaarheid. Indien informatie in de dienstverlening of op enige daarmee verband houdende website onnauwkeurig is, behoud ik, als dienstverlener, mij op elk moment het recht voor fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te verbeteren, informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat je een bestelling hebt geplaatst).

Ik, als dienstverlener, verbind mij niet om informatie in de diensten of op enige daarmee verband houdende website, waaronder informatie over de prijs, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, tenzij ik daar wettelijk toe verplicht ben. Als er in de dienstverlening of op enige daarmee verband houdende website een datum wordt vermeld waarop informatie is bijgewerkt of vernieuwd, betekent dit niet dat alle informatie in de dienstverlening of op enige daarmee verband houdende website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden die zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden, mag je de site en de inhoud ervan niet gebruiken:
(a) voor onrechtmatige doeleinden; (b) om anderen ertoe aan te zetten onrechtmatige handelingen te stellen of eraan deel te nemen; (c) om inbreuk te maken op internationale, nationale of lokale wet- en regelgeving; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of op de intellectuele eigendomsrechten van anderen (onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan (niet beperkende lijst): auteursrechten op afbeeldingen, teksten, foto's, logo's, tekeningen, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten,...); (e) om mensen lastig te vallen, te beledigen, te beschadigen, in diskrediet te brengen, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van gender, seksuele gerichtheid, religie, etnische of nationale origine, ras, leeftijd of beperking; (f) om onjuiste of misleidende informatie door te sturen;
(g) om over te gaan tot het uploaden of doorsturen van virussen of andere schadelijke code die kan of zal worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of enige daarmee verband houdende website, andere websites of het internet aantast; (h) om de persoonsgegevens van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phishing, pharming, pretexting, spiders, crawling of scrapen; (j) voor welk obsceen of immoreel doel dan ook; of (k) om de beveiliging van de dienstverlening of enige daarmee verband houdende website, andere websites of het internet te hinderen of te omzeilen. Ik, als dienstverlener, behoud mij het recht voor jou, als klant, gebruik van de dienstverlening of van enige daarmee verband houdende website stop te zetten op grond van deze bepaling over verboden gebruik.

ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

Ik, als dienstverlener, garandeer niet dat mijn diensten tijdens je gebruik, als klant, zonder onderbreking, tijdig, beveiligd of vrij van fouten zal zijn. Ik, als dienstverlener, bied geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch bied ik enige garantie op resultaat. Ik, als dienstverlener, zal mij steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als klant, erkent dat ik, als dienstverlener, slechts een inspanningsverbintenis heb en geen
resultaatsverbintenis. Jij, als klant stemt er mee in dat ik de dienstverlening periodiek voor onbepaalde duur kan verwijderen en op welk moment ook kan beëindigen, zonder jou, als klant, daarvan vooraf kennis te geven. Jij, als klant, gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat je de diensten geheel op eigen risico gebruikt, en dat je als enige het risico draagt van de onbeschikbaarheid van de diensten. Alle producten en diensten die jou, als klant, worden geleverd, worden (tenzij ik uitdrukkelijk anders bepaal) jou verstrekt in de staat waarin ze zich bevinden ("as is") en voor zover ze beschikbaar zijn ("as available"), zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard ook, waaronder garanties van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel of niet-inbreukmakendheid.

Ik, als dienstverlener, aanvaard geen enkele aansprakelijkheid wanneer ik als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan mijn verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal ik alsnog aan mijn contractuele verplichtingen
trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Voor zover ik, als dienstverlener, afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan ik, als dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan. Ik, als dienstverlener, heb het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. Ik, als dienstverlener, heb deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan mij, als dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als klant, mij schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Ik, als dienstverlener, kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Ik ben niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, schade aan derden, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. De beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid een gevolg is van een fout gepleegd of nalatigheid met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden.

ARTIKEL 14 - VRIJWARING

Jij, als klant, stemt ermee in Elise Vertriest en partners te vrijwaren en te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor om het even welke vordering of eis van een derde, met inbegrip van voor redelijke vergoedingen voor rechtsbijstand, die voortvloeit uit de niet-nakoming door jou, als klant, van deze Algemene Voorwaarden of van de documenten die daarin door verwijzing zijn opgenomen, of uit een inbreuk door jou, als klant, op enige bepaling van wet- of regelgeving of op de rechten van een derde.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onrechtmatig, nietig of onafdwingbaar is, blijft deze bepaling in de ruimst mogelijke mate waarin dit wettelijk is toegestaan van kracht en wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden, zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEWIJS

Jij, als klant, aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst digitaal kan worden afgesloten. Jij, als klant, aanvaardt dat digitale communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 17 - OVERDRAAGBAARHEID

Jij, als klant, kan jouw overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mij, als dienstverlener, of wanneer anders aangegeven door ik, als dienstverlener, zelf.

ARTIKEL 18 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het feit dat ik, als dienstverlener, een recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefen of niet afdwing, houdt geen afstand in van dit recht of van deze bepaling. Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidslijnen of operationele regels die door mij, als dienstverlener, op deze website of met betrekking tot mijn dienstverlening worden gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst tussen jou, als klant, en mij, als dienstverlener, en bepalen je gebruik van mijn dienstverlening. Ze treden in de plaats van alle eerdere en bestaande mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, communicaties en voorstellen tussen jou, als klant, en mij, als dienstverlener, (waaronder vorige versies van de Algemene Voorwaarden). Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden voor meerdere uitleg vatbaar is, kan deze niet tegen mij, als dienstverlener, worden uitgelegd.

ARTIKEL 19 - TOEPASSELIJK RECHT

Op de volledige dienstverlening en alle overeenkomsten is het uitsluitend Belgisch recht van toepassing, ook wanneer jij, als klant, jouw domicilie of vestiging of zetel in het buitenland hebt. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit overeenkomsten of aanbiedingen die met mij, als dienstverlener, gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement, die exclusief benoemd zijn, waar ik, als dienstverlener, mijn vestigingsadres heb.

ARTIKEL 20 - WIJZIGINGEN VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN

De geldende versie van de Algemene Voorwaarden is steeds te vinden op de homepagina van deze website.

Ik, als dienstverlener, behoud mij het recht voor de Algemene Voorwaarden naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen of te vervangen, door updates en wijzigingen te publiceren op mijn website. Jij, als klant, bent er verantwoordelijk voor mijn website regelmatig te raadplegen om na te gaan of er iets gewijzigd is. Als jij, als klant, mijn website blijft bezoeken of de dienstverlening blijft gebruiken nadat ik, als dienstverlener, wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden heb gepubliceerd, betekent dit dat jij, als klant, deze wijzigingen aanvaardt.

ARTIKEL 21 - CONTACTGEGEVENS

Indien jij, als klant, vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van mij als dienstverlener, kan jij, als klant, mij contacteren via de bedrijfsgegevens bovenaan deze Algemene Voorwaarden of via het contactformulier op deze webpagina.